swayne johnson logo

Megan Jones


megan jones
  • Teitl Swydd: Cyfreithiwr
  • Cymhwyster: BA (Anrh)
  • Dyddiad y Cymhwyster: 2018
  • Cychwynnodd yn: 2019
  • O ble: Llanrug, Gwynedd

Meysydd arbenigedd

Rwy’n delio â phob agwedd ar drafodion eiddo masnachol, gan gynnwys gwerthu, prynu, gwaith landlordiaid a thenantiaid ac ail-gyllido ar draws ystod eang o sectorau gan gynnwys manwerthu, hamdden a thwristiaeth, gofal iechyd, ystadau diwydiannol ac eiddo buddsoddi preswyl.

Mae gennyf arbenigedd penodol mewn cyllid eiddo gan gynnwys cyllid datblygu, ail-bortffolio portffolio preswyl ar raddfa fawr a benthyca i gwmnïau ar y môr.

Beth ydych chi’n ei fwynhau am eich gwaith?

Mae trafodion eiddo masnachol yn cael effaith enfawr ar yr amgylchedd adeiledig o’n cwmpas ac yn eu tro ar ein cymunedau, ac rwyf wrth fy modd bod y gwaith rydw i’n ei wneud yn fy ngalluogi i ddysgu hanes lleoedd gan fy mod yn helpu cleientiaid i lywio drwy’r presennol a chynllunio ar gyfer y dyfodol. Mae datrys problemau, a chanfod ac atal problemau posibl cyn iddynt ddigwydd yn ffurfio rhan sylweddol o’r gwaith ac mae’r elfen greadigol hon o’r gwaith yn foddhaol iawn. Rwy’n mwynhau gweithio’n agos gyda chleientiaid ac yn cymryd amser i ddod i’w hadnabod nhw a’u busnesau fel y gallaf deilwra’r gwasanaeth yr wyf yn ei ddarparu i gyd-fynd â’u hanghenion.

Amdanoch chi 

Rwy’n gefnogwr cerddoriaeth angerddol ac yn gasglwr recordiau ac rwy’n ceisio mynd i wylio cymaint o gerddoriaeth fyw â phosibl, yn lleol ac yn genedlaethol. Rwyf hefyd yn ddarllenwr brwd, ac yn nofelydd uchelgeisiol.

Yn siarad Cymraeg?

Ydw

Cysylltu â Megan:

Ffôn: 01492 868864

Ebost: jonesm@swaynejohnson.com