swayne johnson logo

Amdanom Ni


Mae Swayne Johnson Cyfyngedig yn gwmni cyfreithwyr blaenllaw a chyflawn sy’n cynnig gwasanaethau a chyngor cyfreithiol i unigolion, busnesau, elusennau, ffermwyr a pherchnogion tir. Gallwn olrhain ein gwreiddiau yn ôl i’r 1850au ac, erbyn heddiw, mae ein cwmni wedi tyfu’n sefydliad o fwy na 54 o staff yn cynnwys 29 o gyfreithwyr ac 8 o gyfarwyddwyr sydd oll yn gweithio mewn timau arbenigol a swyddi cefnogi.

Mae gennym swyddfeydd ledled Gogledd Cymru a Swydd Gaer yn cynnwys Dinbych, Llanelwy, Rhuthun, Llandudno, Bangor a Tattenhall a Porthaethwy. Yn ogystal â bod yn un o’r cwmnïau cyfreithwyr mwyaf yng Ngogledd Cymru, mae gennym gleientiaid hefyd drwy Loegr a Chymru gyfan. Gall Swayne Johnson gynnig amrywiaeth eang o wasanaethau cyfreithiol arbenigol ac mae cleientiaid yn synnu o weld hynny. Mae pobl yn meddwl mai dim ond cwmnïau mawr canol dinas sy’n cynnig y gwasanaethau yma ond maent oll ar gael yn ddwyieithog o’n swyddfeydd ni.

Mae gennym ymrwymiad personol o safon uchel i’n cleientiaid. Ein ymrwymiad i wasanaeth personol a phroffesiynol yw ein cryfder. Mae ein cleientiaid yn ein dewis am ein bod yn gwrando arnynt ac yn deall beth maen nhw’n ceisio ei gyflawni, gan gymryd camau ymarferol i gyflawni’r hyn y maent ei eisiau.

Mae gennym ‘Nod Ansawdd Ymarfer y Gyfraith’ Lexel ac achrediad y ‘Cynllun Ansawdd Trawsgludo’, y ddau gan Gymdeithas y Gyfraith. Mae’r ddau achrediad yma’n dangos ein bod yn rhagori yn y gofal a rown i’n cleientiaid ac mewn rheoli cwmni cyfreithwyr. Yn Swayne Johnson, mae ein tîm o Gleientiaid Preifat yn cynnwys aelodau o’r Cyfreithwyr i’r Henoed (SFE) a’r Gymdeithas Ymarferwyr Ymddiriedolaethau ac Ystadau (STEP).

Yn 2017, cafodd ein Hadran Cleientiaid Preifat ei hargymell yn y Legal 500 ac fe enillwyd categori Busnes y Flwyddyn yng Ngwobrau Busnes f2n 2017.

Am fod gennym ddau allan o dri Dirprwy Llys Gwarchod Cymru o fewn y Cwmni, mae gan Swayne Johnson enw cydnabyddedig fel arbenigwr blaenllaw ym maes y Llys Gwarchod.

Credwn yn gryf mewn datblygu aelodau ein tîm o fewn y cwmni. Rydym yn annog ein staff i ddatblygu eu gyrfaoedd o fewn y sefydliad yng Nghwmni Cyfreithwyr Swayne Johnson. Rydym yn buddsoddi yn ein staff drwy hyfforddi, annog a mentora aelodau ein tîm i gael swyddi gyda chymwysterau. Pan fydd aelodau’r staff yn llwyddo maent yn symud ymlaen ac yn cael dyrchafiadau o fewn y busnes.

Ni yw’r ‘Cyfreithwyr Arbenigol yng Nghalon eich Cymuned’ felly, yn ychwanegol at ddarparu gwasanaethau cyfreithiol arbenigol mewn meysydd amrywiol iawn o’r gyfraith, ond rydym yn falch iawn hefyd o fod yn weithgar ac yn gefnogol mewn amryw o ffyrdd o fewn ein cymuned drwy noddi, rhoddi, codi arian a mynd i ddigwyddiadau a sioeau lleol a rhanbarthol. Rydym hefyd yn Gyfeillion Dementia drwy’r Gymdeithas Alzheimer’s.

Credwn ei bod hi’n bwysig cynnal cysylltiad â’r cyhoedd a rhoi gwybodaeth berthnasol a defnyddiol iddynt a bod yn rhywun i sgwrsio â nhw drwy ein sgyrsiau â’r cyhoedd a’n seminarau rhad ac am ddim.

Mae mynedfa i bobl anabl ymhob un o’n swyddfeydd.

Mae lle i barcio wrth ochr, neu’n agos at, ein swyddfeydd i gyd.

Ein amseroedd agor yw Dydd Llun i Ddydd Iau 9am – 5.30pm, Dydd Gwener 9am – 5.15pm.  Nid ydym yn cau i ginio. Rydym ar gau ar Wyliau’r Banc.

I gael rhagor o wybodaeth, defnyddiwch y dolenni ar dop y dudalen.