swayne johnson logo

Amdanom Ni


Mae Swayne Johnson Cyfyngedig yn gwmni cyfreithwyr blaenllaw a chyflawn sy’n cynnig gwasanaethau a chyngor cyfreithiol i unigolion, busnesau, elusennau, ffermwyr a pherchnogion tir. Gallwn olrhain ein gwreiddiau yn ôl i’r 1850au ac, erbyn heddiw, mae ein cwmni wedi tyfu’n sefydliad o 60 o staff yn cynnwys 28 o gyfreithwyr a 7 o gyfarwyddwyr sydd oll yn gweithio mewn timau arbenigol a swyddi cefnogi.

Mae gennym swyddfeydd ledled Gogledd Cymru a Swydd Gaer yn cynnwys Dinbych, Llanelwy, Llandudno, Rhuthun, Tattenhall a Porthaethwy. Yn ogystal â bod yn un o’r cwmnïau cyfreithwyr mwyaf yng Ngogledd Cymru, mae gennym gleientiaid hefyd drwy Loegr a Chymru gyfan. Gall Swayne Johnson gynnig amrywiaeth eang o wasanaethau cyfreithiol arbenigol ac mae cleientiaid yn meddwl mai dim ond cwmnïau mawr canol dinas sy’n cynnig y gwasanaethau yma ond maent oll ar gael yn ddwyieithog o’n swyddfeydd ni.

Mae gennym ymrwymiad personol o safon uchel i’n cleientiaid. Ein ymrwymiad i wasanaeth personol a phroffesiynol yw ein cryfder. Mae ein cleientiaid yn ein dewis am ein bod yn gwrando arnynt ac yn deall beth maen nhw’n ceisio ei gyflawni, gan gymryd camau ymarferol i gyflawni’r hyn y maent ei eisiau.

Mae gennym ‘Nod Ansawdd Ymarfer y Gyfraith’ (Lexel) ac achrediad y ‘Cynllun Ansawdd Trawsgludo’ (CQS), y ddau gan Gymdeithas y Gyfraith. Mae’r ddau achrediad yma’n dangos ein bod yn rhagori yn y gofal a rown i’n cleientiaid ac mewn rheoli cwmni cyfreithwyr. Yn Swayne Johnson, mae ein tîm o Gleientiaid Preifat yn cynnwys aelodau o’r Cyfreithwyr i’r Henoed (SFE) a’r Gymdeithas Ymarferwyr Ymddiriedolaethau ac Ystadau (STEP).

Yn 2018 roedd Swayne Johnson yn ail yng Ngwobrau Busnesau Gwledig yng nghategori Gwasanaethau Proffesiynol Gorau Gwledig. Yn 2017 a 2018 cafodd ein Hadran Cleientiaid Preifat ei hargymell yn y Legal 500.  Roeddem hefyd yn enillwyr Busnes y Flwyddyn yng Ngwobrau Busnes f2n 2017.

Mae gennym ddau allan o dri Dirprwy Llys Gwarchod Cymru o fewn y Cwmni, felly mae gan Swayne Johnson enw cydnabyddedig fel arbenigwr blaenllaw ym maes y Llys Gwarchod.

Credwn yn gryf mewn datblygu aelodau ein tîm o fewn y cwmni. Rydym yn annog ein staff i ddatblygu eu gyrfaoedd o fewn y sefydliad yng nghwmni Cyfreithwyr Swayne Johnson. Rydym yn buddsoddi yn ein staff drwy hyfforddi, annog a mentora aelodau ein tîm i gael swyddi gyda chymwysterau. Pan fydd aelodau’r staff yn llwyddo maent yn symud ymlaen ac yn cael dyrchafiadau o fewn y busnes.

Yn ychwanegol at ddarparu gwasanaethau cyfreithiol arbenigol mewn meysydd amrywiol iawn o’r gyfraith, rydym yn falch iawn hefyd o fod yn weithgar ac yn gefnogol mewn amryw o ffyrdd o fewn ein cymuned drwy noddi, rhoddi, codi arian a mynd i ddigwyddiadau a sioeau lleol a rhanbarthol. Rydym hefyd yn Gyfeillion Dementia drwy’r Gymdeithas Alzheimer’s.

Credwn ei bod hi’n bwysig cynnal cysylltiad â’r cyhoedd a rhoi gwybodaeth berthnasol a defnyddiol iddynt a bod yn rhywun i sgwrsio â nhw drwy ein sgyrsiau â’r cyhoedd a’n seminarau rhad ac am ddim.

Mae mynedfa i bobl anabl ymhob un o’n swyddfeydd.

Mae lle i barcio wrth ochr, neu’n agos at ein swyddfeydd i gyd.

Ein amseroedd agor yw Dydd Llun i Ddydd Iau 9yb – 5.30yh, Dydd Gwener 9yb – 5.15yh.  Nid ydym yn cau amser cinio. Rydym ar gau ar Wyliau’r Banc.

I gael rhagor o wybodaeth, defnyddiwch y dolenni ar dop y dudalen.

Logos Logos