swayne johnson logo

Gyrfa gyda Chwmni Cyfreithwyr Swayne Johnson


Swyddi Gwag

Os ydych yn ystyried newid cyfeiriad eich gyrfa gyfreithiol, mae gan Swayne Johnson ddiddordeb bob amser mewn clywed gan Gyfreithwyr profiadol sy’n credu bod ganddynt y gallu i wneud cyfraniad gwerthfawr i’r cwmni.

Mae Swayne Johnson yn Gwmni Cyfreithwyr effeithlon gydag achrediad Lexcel, lle rhown flaenoriaeth uchel i hyfforddiant a datblygiad proffesiynol ein staff, ynghyd â sicrhau cydbwysedd rhwng bywyd a gwaith.

Dylai Cyfreithwyr profiadol gysylltu â’n Rheolwr-gyfarwyddwr, Sarah Noton, yn uniongyrchol ac yn hollol gyfrinachol i drafod unrhyw gyfleon posibl.

Cysylltwch â Sarah: e-bost: sarahn@swaynejohnson.com ffôn: 01745 586812

 

Commercial Property Solicitor

Gyfreithiwr Eiddo Masnachol

 

Ar hyn o bryd rydym yn chwilio am Gyfreithiwr Eiddo Masnachol i ymuno â’n tîm yng Ngogledd Cymru.
Bydd yn rhaid i’r ymgeisydd llwyddiannus feddu ar y nodweddion canlynol:

 

O leiaf bedair blynedd o brofiad ers cymhwyso

Bydd gennych brofiad a gwybodaeth ragorol, a byddwch yn gallu rhoi cyngor ar bob agwedd o Gyfraith Eiddo Masnachol

Cefndir Masnachol a Chorfforaethol cryf

Y gallu i flaenoriaethu gwaith a chyflawni targedau o ran ennill ffioedd

Yr hyder i ddelio a chynnig y lefel uchel o wasanaeth i’n cleientiaid presennol gwerthfawr, sy’n cynyddu’n barhaus, a hynny ar bob lefel ac ym mhob sector

Y gallu i ysgwyddo cyfrifoldeb am ddatblygiad personol a phroffesiynol

Sgiliau cyfathrebu rhagorol, a hynny ar lafar ac yn ysgrifenedig

 

Byddai gan yr ymgeisydd delfrydol hefyd ddiddordeb mewn cyfrannu at weithgareddau marchnata, gan gynnwys cynorthwyo gyda chyflwyniadau mewn seminarau, ysgrifennu erthyglau ar gyfer ein gwefan ein hunain ac ar gyfer cyfnodolion proffesiynol, mynychu digwyddiadau rhwydweithio yn y gymuned fusnes, a denu ffynonellau cyfeirio allweddol er mwyn datblygu gwaith masnachol

Byddai rhestr o gleientiaid neu rwydwaith presennol o gleientiaid a chysylltiadau yn
ddymunol, ond nid yw’n hanfodol

I wneud cais am rôl y Cyfreithiwr Eiddo Masnachol, cysylltwch â Gareth Davies, Rheolwr
Gweithrediadau, yn 2 Sgwâr y Neuadd, Dinbych, LL16 3PA, trwy anfon neges e-bost at
garethd@swaynejohnson.com neu ffonio 01745 818284. Bydd CV llawn a llythyr cyflwyno yn
ofynnol.