swayne johnson logo

Newyddion Diweddaraf


Adoption Support

Posted on 20 Oct 2016

Mae dod yn rhieni am y tro cyntaf yn gyfnod hapus a hwyliog ond, ar yr un pryd, gall fod yn flinedig a heriol. Gall plant mabwysiedig fod ac anghenion ychwanegol oherwydd eu profiadau bywyd cynnar a gall hyn ddylanwadu ar eu hymddygiad adref ac yn yr ysgol. Mewn adroddiad diweddar gan NSPCC nodwyd bod
Read More

Careers Fair

Posted on 26 Feb 2016

Mynychodd Rebecca Robinson o Swayne Johnson Ffair Yrfaoedd gyntaf Ysgol Uwchradd Gatholig Bendigaid Edward Jones yn Y Rhyl ar 20 Ionawr 2016. Roedd blynyddoedd 9-11 yn bresennol ac roedd y digwyddiad yn un llwyddiannus iawn. Cafwyd ymateb da gan y disgyblion ac roedd nifer ohonynt yn awyddus i drafod gyrfa yn y Gyfraith!
Read More

Rent Smart Wales and the New Obligations for Landlords

Posted on 01 Feb 2016

Landlordiaid – Byddwch ar eich gwyliadwriaeth! Mae gofyniad cyfreithiol newydd ar gyfer pob landlord sy’n gweithredu yng Nghymru wedi ei gyflwyno ar 23ain Tachwedd 2015. Mae yn ofynnol yn awr i landlordiaid gofrestru eu hunain a’u heiddo rhent. Os ydych yn berchen ar eiddo yng Nghymru nad ydych yn byw ynddo, ac yn eich caniatáu
Read More

Make a Will

Posted on 07 Jan 2016

Mi fydd llawer ohonom wedi treulio amser yn gwneud rhestr o ffyrdd y gallwn wella ein bywydau ar ddydd Calan. Yn wir, mae ystadegau’n awgrymu fod 95% o Brydeinwyr yn gwneud o leiaf un adduned Blwyddyn Newydd wrth i’r cloc daro hanner nos. Fodd bynnag, o fewn wythnos mi fydd 48% o bobl wedi rhoi
Read More

Thinking of moving in 2016? Buying or Selling your home with Swayne Johnson Solicitors

Posted on 02 Jan 2016

P’un a ydych yn Brynwr Tro Cyntaf, yn symud tŷ neu’n symud lawr yr  ysgol, prynu neu werthu eich cartref yw’r ymrwymiad ariannol mwyaf y mae’r rhan fwyaf ohonom yn ymgymryd â fo. Mae cymaint o gyfrifoldeb a phwysau yn disgyn ar eich ysgwyddau. Sut ydych chi’n cadw popeth ar y trywydd iawn heb y
Read More

Swayne Johnson Praised by Welsh Government for Participation in Jobs Growth Wales

Posted on 11 Nov 2014

Rydym ni, Cyfreithwyr Swayne Johnson yng Ngogledd Cymru a Tattenhall ger Caer, yn falch iawn o adrodd ein bod wedi cael eu canmol gan Lywodraeth Cymru ar gyfer ein rhan yn y Rhaglen Twf Swyddi Cymru . Sefydlwyd y Rhaglen Twf Swyddi Cymru gan Lywodraeth Cymru i fynd i’r afael â’r broblem diweithdra ymhlith pobl
Read More

Fantastic Response from Macmillan Fundraising

Posted on 04 Nov 2014

Nid yn unig mae Cyfreithwyr Swayne Johnson yn credu mewn cynnig y gorau mewn gwasanaethau cyfreithiol a chyngor i unigolion a busnesau, rydym hefyd yn credu helpu ein cymunedau lleol. Mae Cyfreithwyr Swayne Johnson yn credu ei bod yn hanfodol bod cwmnïau yn rhoi yn ôl i sefydliadau lleol ac elusennau i weithio gyda’i gilydd
Read More